Comisión Xestora

No que atinxe á organización da rede, o mecanismo de coordinación científica da mesma correrá a cargo dunha comisión xestora formada por un membro de cada grupo, preferiblemente o IP.

Dita comisión estará xestionada polo coordinador da rede. Non está prevista a contratación de persoal de apoio á xestión da rede, xa que se pretende empregar a financiación en persoal cun perfil investigador que potencie os obxectivos científico-técnicos da rede.

Dita comisión reunirase periódicamente e velará polo cumprimento dos obxectivos da rede, planificando as accións necesarias.

Finalmente, se convocará periodicamente ós investigadores involucrados na rede a sesións de traballo ou talleres conxuntos.

Se pretende que as ditas reunións, eminentemente científico-técnicas sexan unha fonte de intercambio de ideas, metodoloxías, búsqueda de sinerxias, etc.

O uso de sistemas de viodeoconferencia permitirá unha participación o máis numerosa posible en ditos talleres, que pretenden ser o xerme de moitas iniciativas.